(związek) All.Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani Klika 1955

górsko-podgórskie zboczowe lasy wilgotne (lipowo-jaworowe)

odpowiada priorytetowemu siedlisku „jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (9180)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Fagetalia sylvaticae (mezo- i eutroficzne lasy liściaste)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Querco-Fagetea (eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste)