(zespół) Ass.Sorbo aucupariae-Aceretum pseudoplatani Cel. et Wojt. (1961 n.n) 1978

jaworzyna karpacka
Sorbo aucupariae-Aceretum pseudoplatani

18.10.2006 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Sorbo aucupariae-Aceretum pseudoplatani

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Sorbo aucupariae-Aceretum pseudoplatani

Sorbus aucuparia (jarząb pospolity)[ssp. glabrata][regionalnie]

drzewostan jaworowy z jarzębiną drzewiastą  

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Sorbo aucupariae-Aceretum pseudoplatani

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani (górsko-podgórskie zboczowe lasy wilgotne (lipowo-jaworowe))

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Fagetalia sylvaticae (mezo- i eutroficzne lasy liściaste)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Querco-Fagetea (eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste)