(grupa zespołów) GrAss.górskie lasy ziołoroślowe

wysokogórskie jaworzyny ziołoroślowe

charakterystyczna kombinacja gatunków grupy zespołów (ChSC GrAss.) GrAss.górskie lasy ziołoroślowe

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki wyróżniające grupy zespołów (D GrAss.) GrAss.górskie lasy ziołoroślowe

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych grupy zespołów GrAss.górskie lasy ziołoroślowe

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani (górsko-podgórskie zboczowe lasy wilgotne (lipowo-jaworowe))

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Fagetalia sylvaticae (mezo- i eutroficzne lasy liściaste)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Querco-Fagetea (eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste)

 

syntaksony poniżej (podrzędne do) GrAss.górskie lasy ziołoroślowe

  Ass.Sorbo aucupariae-Aceretum pseudoplatani (jaworzyna karpacka)
  
  Ass.Aceri-Fagetum
  
  Zb.Acer pseudoplatanus-Aruncus sylvestris