(zespół) Ass.Dentario glandulosae-Fagetum W. Mat. 1964 ex Guzikowa et Kornaś 1969

żyzna buczyna karpacka
Fagetum carpaticum Klika 1927

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Dentario glandulosae-Fagetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Dentario glandulosae-Fagetum

 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Dentario glandulosae-Fagetum

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Dentario glandulosae-Fagetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podzwiązku (Ch SubAll.) SubAll.Dentario glandulosae-Fagenion (żyzne buczyny górskie)

 

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Fagion sylvaticae (lasy bukowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Fagetalia sylvaticae (mezo- i eutroficzne lasy liściaste)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Querco-Fagetea (eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste)