(grupa zespołów) GrAss.lasy dębowo-grabowe (dawniej Querco-Carpinetum medioeuropaeum)

charakterystyczna kombinacja gatunków grupy zespołów (ChSC GrAss.) GrAss.lasy dębowo-grabowe (dawniej Querco-Carpinetum medioeuropaeum)

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych grupy zespołów GrAss.lasy dębowo-grabowe (dawniej Querco-Carpinetum medioeuropaeum)

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Carpinion betuli (lasy grądowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Fagetalia sylvaticae (mezo- i eutroficzne lasy liściaste)

Anemone ranunculoides (zawilec żółty)
Isopyrum thalictroides (zdrojówka rutewkowata)
Ficaria verna (ziarnopłon wiosenny)
Ranunculus lanuginosus (jaskier kosmaty)
Ranunculus cassubicus (jaskier kaszubski)
Corydalis cava (kokorycz pusta)
Corydalis intermedia (kokorycz wątła)
Corydalis solida (kokorycz pełna)
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
Asarum europaeum (kopytnik pospolity)
Viola reichenbachiana (fiołek leśny)
Mercurialis perennis (szczyr trwały)
Euphorbia amygdaloides (wilczomlecz migdałolistny)
Euphorbia dulcis (wilczomlecz słodki)
Daphne mezereum (wawrzynek wilczełyko)
Lysimachia nemorum (tojeść gajowa)
Primula elatior (pierwiosnek wyniosły)
Lathyrus vernus (groszek wiosenny)
Impatiens noli-tangere (niecierpek pospolity)
Astrantia major (jarzmianka większa)
Sanicula europaea (żankiel zwyczajny)
Galium odoratum (przytulia wonna)
Adoxa moschatellina (piżmaczek wiosenny)
Pulmonaria officinalis (miodunka plamista)
Pulmonaria obscura (miodunka ćma)
Scrophularia nodosa (trędownik bulwiasty)
Veronica montana (przetacznik górski)
Galeobdolon luteum (gajowiec żółty)
Stachys sylvatica (czyściec leśny)
Phyteuma spicatum (zerwa kłosowa)
Aposeris foetida (sałatnica leśna)
Polygonatum multiflorum (kokoryczka wielokwiatowa)
Allium ursinum (czosnek niedźwiedzi)
Lilium martagon (lilia złotogłów)
Gagea minima (złoć mała)
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
Neottia nidus-avis (gnieźnik leśny)
Carex sylvatica (turzyca leśna)
Milium effusum (prosownica rozpierzchła)
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
Atrichum undulatum (żurawiec falisty)
Eurhynchium striatum (dzióbkowiec bruzdowany)

syntaksony poniżej (podrzędne do) GrAss.lasy dębowo-grabowe (dawniej Querco-Carpinetum medioeuropaeum)

  Ass.Stellario holosteae-Carpinetum betuli (grąd subatlantycki)
  
    SubAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli deschampsietosum (grąd subatlantycki wysoki)
    
    SubAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli typicum (grąd subatlantycki typowy)
    
    SubAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli ficarietosum (grąd subatlantycki niski)
    
  Ass.Galio sylvatici-Carpinetum betuli (grąd środkowoeuropejski)
  
    SubAss.Galio-Carpinetum betuli typicum (grąd środkowoeuropejski typowy)
    
    GrSubAss.grądy środkowoeuropejskie wysokie
    
      SubAss.Galio-Carpinetum betuli polytrichetosum
      
      SubAss.Galio-Carpinetum betuli lathyretosum
      
      SubAss.Galio-Carpinetum betuli luzuletosum
      
    GrSubAss.grąd środkowoeuropejski niskie
    
      SubAss.Galio-Carpinetum betuli corydaletosum
      
      SubAss.Galio-Carpinetum betuli stachyetosum
      
  Ass.Tilio cordatae-Carpinetum betuli (grąd subkontynentalny)
  
    SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli typicum (grąd subkontynentalny typowy)
    
    GrSubAss.grądy subkontynentalne wysokie
    
      SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli calamagrostietum
      
      SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli luzuletosum
      
      SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli caricetosum brizoides
      
      SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli festucetosum heterophyllae
      
      SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli melittetosum
      
    GrSubAss.grądy subkontynentalne niskie
    
      SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli stachyetosum
      
      SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli astrantietosum
      
      SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli corydaletosum
      
      SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli circaetosum alpinae
      
      SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli caricetosum remotae