(grupa zespołów) GrAss.lasy dębowo-grabowe (dawniej Querco-Carpinetum medioeuropaeum)

charakterystyczna kombinacja gatunków grupy zespołów (ChSC GrAss.) GrAss.lasy dębowo-grabowe (dawniej Querco-Carpinetum medioeuropaeum)

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych grupy zespołów GrAss.lasy dębowo-grabowe (dawniej Querco-Carpinetum medioeuropaeum)

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Carpinion betuli (lasy grądowe)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Fagetalia sylvaticae (mezo- i eutroficzne lasy liściaste)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Querco-Fagetea (eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste)

 

syntaksony poniżej (podrzędne do) GrAss.lasy dębowo-grabowe (dawniej Querco-Carpinetum medioeuropaeum)

  Ass.Stellario holosteae-Carpinetum betuli (grąd subatlantycki)
  
    SubAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli deschampsietosum (grąd subatlantycki wysoki)
    
    SubAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli typicum (grąd subatlantycki typowy)
    
    SubAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli ficarietosum (grąd subatlantycki niski)
    
  Ass.Galio sylvatici-Carpinetum betuli (grąd środkowoeuropejski)
  
    SubAss.Galio-Carpinetum betuli typicum (grąd środkowoeuropejski typowy)
    
    GrSubAss.grądy środkowoeuropejskie wysokie
    
      SubAss.Galio-Carpinetum betuli polytrichetosum
      
      SubAss.Galio-Carpinetum betuli lathyretosum
      
      SubAss.Galio-Carpinetum betuli luzuletosum
      
    GrSubAss.grąd środkowoeuropejski niskie
    
      SubAss.Galio-Carpinetum betuli corydaletosum
      
      SubAss.Galio-Carpinetum betuli stachyetosum
      
  Ass.Tilio cordatae-Carpinetum betuli (grąd subkontynentalny)
  
    SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli typicum (grąd subkontynentalny typowy)
    
    GrSubAss.grądy subkontynentalne wysokie
    
      SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli calamagrostietum
      
      SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli luzuletosum
      
      SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli caricetosum brizoides
      
      SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli festucetosum heterophyllae
      
      SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli melittetosum
      
    GrSubAss.grądy subkontynentalne niskie
    
      SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli stachyetosum
      
      SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli astrantietosum
      
      SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli corydaletosum
      
      SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli circaetosum alpinae
      
      SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli caricetosum remotae