(związek) All.Carpinion betuli Issl. 1931 em. Oberd. 1953

lasy grądowe (grądy)

Grądy to lasy liściaste z dominacją grabu pospolitego (Carpinus betulus), dąb szypułkowy (Quercus robur) lub lipa drobnolistna (Tilia cordata) na siedliskach żyznych, bez regularnych okresowych zalewów ale zasobnych w wodę - gleby nie piaszczyste, z mniejszą lub większą zawartością frakcji ilastych i pylistych.

Carpinion betuli

27.04.2007 copyright © by Piotr Sikorski XL

Carpinion betuli

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Carpinion betuli

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Carpinion betuli

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Carpinion betuli

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Fagetalia sylvaticae (mezo- i eutroficzne lasy liściaste)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Querco-Fagetea (eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste)

 

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Carpinion betuli

  GrAss.lasy dębowo-grabowe (dawniej Querco-Carpinetum medioeuropaeum)
  
    Ass.Stellario holosteae-Carpinetum betuli (grąd subatlantycki)
    
      SubAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli deschampsietosum (grąd subatlantycki wysoki)
      
      SubAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli typicum (grąd subatlantycki typowy)
      
      SubAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli ficarietosum (grąd subatlantycki niski)
      
    Ass.Galio sylvatici-Carpinetum betuli (grąd środkowoeuropejski)
    
      SubAss.Galio-Carpinetum betuli typicum (grąd środkowoeuropejski typowy)
      
      GrSubAss.grądy środkowoeuropejskie wysokie
      
        SubAss.Galio-Carpinetum betuli polytrichetosum
        
        SubAss.Galio-Carpinetum betuli lathyretosum
        
        SubAss.Galio-Carpinetum betuli luzuletosum
        
      GrSubAss.grąd środkowoeuropejski niskie
      
        SubAss.Galio-Carpinetum betuli corydaletosum
        
        SubAss.Galio-Carpinetum betuli stachyetosum
        
    Ass.Tilio cordatae-Carpinetum betuli (grąd subkontynentalny)
    
      SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli typicum (grąd subkontynentalny typowy)
      
      GrSubAss.grądy subkontynentalne wysokie
      
        SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli calamagrostietum
        
        SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli luzuletosum
        
        SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli caricetosum brizoides
        
        SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli festucetosum heterophyllae
        
        SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli melittetosum
        
      GrSubAss.grądy subkontynentalne niskie
      
        SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli stachyetosum
        
        SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli astrantietosum
        
        SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli corydaletosum
        
        SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli circaetosum alpinae
        
        SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli caricetosum remotae
        
  GrAss.grądowe zespoły zboczowe Aceri-Tilietum
  
  Zb.Acer platanoides-Tilia cordata (niżowe lasy zboczowe klonowo-lipowe)