(zespół) Ass.Stellario holosteae-Carpinetum betuli Oberd. 1957

grąd subatlantycki (subatlantycki nizinny las dębowo-grabowy)
Querco-Carpinetum medioeuropaeum R.Tx. 1936 p.p. (1) · Stellario-Carpinetum Oberd. 1957

odpowiada siedlisku „grąd subatlantycki (9160)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Stellario holosteae-Carpinetum betuli

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Stellario holosteae-Carpinetum betuli

 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Stellario holosteae-Carpinetum betuli

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Stellario holosteae-Carpinetum betuli

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Carpinion betuli (lasy grądowe)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Fagetalia sylvaticae (mezo- i eutroficzne lasy liściaste)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Querco-Fagetea (eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste)