(podzespół) SubAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli deschampsietosum

grąd subatlantycki wysoki

charakterystyczna kombinacja gatunków podzespołu (ChSC SubAss.) SubAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli deschampsietosum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych podzespołu SubAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli deschampsietosum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Stellario holosteae-Carpinetum betuli (grąd subatlantycki)

 

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Carpinion betuli (lasy grądowe)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Fagetalia sylvaticae (mezo- i eutroficzne lasy liściaste)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Querco-Fagetea (eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste)