(zbiorowisko) Zb.Fagus sylvatica-Cypripedium calceolus

kaszubska wilgotna buczyna nawapienna

charakterystyczna kombinacja gatunków zbiorowiska (ChSC Zb.) Zb.Fagus sylvatica-Cypripedium calceolus

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki wyróżniające zbiorowiska (D Zb.) Zb.Fagus sylvatica-Cypripedium calceolus

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zbiorowiska Zb.Fagus sylvatica-Cypripedium calceolus

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podzwiązku (Ch SubAll.) SubAll.Cephalanthero-Fagenion (ciepłolubne buczyny storczykowe)

 

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Fagion sylvaticae (lasy bukowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Fagetalia sylvaticae (mezo- i eutroficzne lasy liściaste)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Querco-Fagetea (eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste)