(zespół) Ass.Carici-Fagetum Moor 1952

storczykowa buczyna karpacka
Carici-Fagetum E. Pancer-Kotejowa 1973

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Carici-Fagetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Carici-Fagetum

 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Carici-Fagetum

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Carici-Fagetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne podzwiązku (Ch SubAll.) SubAll.Cephalanthero-Fagenion (ciepłolubne buczyny storczykowe)

 

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Fagion sylvaticae (lasy bukowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Fagetalia sylvaticae (mezo- i eutroficzne lasy liściaste)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Querco-Fagetea (eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste)