(zespół) Ass.Luzulo luzuloidis-Fagetum (Du Rietz 1923) Markgr. 1932 em. Meusel 1937

acidofilna buczyna górska (kwaśna buczyna górska)
Luzulo nemorosae-Fagetum (Du Rietz 1923) Markgr. 1932 em. Meusel 1937

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Luzulo luzuloidis-Fagetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Luzulo luzuloidis-Fagetum

 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Luzulo luzuloidis-Fagetum

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Luzulo luzuloidis-Fagetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Fagion sylvaticae (lasy bukowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Fagetalia sylvaticae (mezo- i eutroficzne lasy liściaste)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Querco-Fagetea (eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste)