(podzwiązek) SubAll.Luzulo-Fagenion (Lohm. ex R. Tx. 1954) Oberd. 1957

acidofilne lasy bukowe (kwaśne buczyny)

odpowiada siedlisku „kwaśne buczyny (9110)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków podzwiązku (ChSC SubAll.) SubAll.Luzulo-Fagenion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki wyróżniające podzwiązku (D SubAll.) SubAll.Luzulo-Fagenion

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych podzwiązku SubAll.Luzulo-Fagenion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Fagion sylvaticae (lasy bukowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Fagetalia sylvaticae (mezo- i eutroficzne lasy liściaste)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Querco-Fagetea (eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste)

 

istotne diagnostycznie gatunki wspólne dla grupy syntaksonów:

SubAll.Luzulo-Fagenion, SubAll.Galio rotundifolii-Abietenion
 

syntaksony poniżej (podrzędne do) SubAll.Luzulo-Fagenion

  Ass.Luzulo pilosae-Fagetum (acidofilna buczyna niżowa)
  
  Ass.Luzulo luzuloidis-Fagetum (acidofilna buczyna górska)