(związek) All.Alysso alyssoidis-Sedion albi Oberd. et Müller 1961

południowo-środkowoeuropejskie, ciepłolubne zbiorowiska tzw. półek skalnych w górach
Alysso-Sedion anonim

termofilne "ogródki wapienne" piętra pogórza i regla dolnego; odpowiada priorytetowemu siedlisku „skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (6110)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Alysso alyssoidis-Sedion albi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Alysso alyssoidis-Sedion albi

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis (murawy piaskowe)

Rumex acetosella (szczaw polny)[incl. ssp. tenuifolia]