(związek) All.Salicion herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926

odpowiada siedlisku „wysokogórskie ... bezwapienne wyleżyska śnieżne i (6150)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Salicion herbaceae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Salicion herbaceae — ChO.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Salicion herbaceae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Salicetalia herbaceae

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Salicetea herbaceae

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Salicion herbaceae

  Ass.Polytrichetum sexangulari
  
  Ass.Salicetum herbaceae
  
  Ass.Luzuletum alpino-pilosae
  
  Ass.Poo-Cerastietum cerastoidis