(związek) All.Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1925

zbiorowiska ziołorośli wysokogórskich

wysokogórskie zbiorowiska ziołorośli i zarośli liściastych związane z trwałym przepływem wody; odpowiada siedlisku „ziołorośla górskie ... (6430)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Adenostylion alliariae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Adenostylion alliariae

 

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Adenostylion alliariae

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Adenostylion alliariae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Calamagrostietalia villosae — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Betulo-Adenostyletea (wysokogórskie ziołorośla i traworośla)