(zespół) Ass.Salicetum lapponum W. Mat. 1965

odpowiada siedlisku „subalpejskie zarośla wierzbowe ... (4080)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Salicetum lapponum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Salicetum lapponum

 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Salicetum lapponum — ChCl. Montio-Cardaminetea

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Salicetum lapponum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Adenostylion alliariae (zbiorowiska ziołorośli wysokogórskich)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Calamagrostietalia villosae — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Betulo-Adenostyletea (wysokogórskie ziołorośla i traworośla)