(zespół) Ass.Pulmonario-Alnetum viridis Pawł. et Wal. 1949

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Pulmonario-Alnetum viridis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Pulmonario-Alnetum viridis

 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Pulmonario-Alnetum viridis

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Pulmonario-Alnetum viridis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Adenostylion alliariae (zbiorowiska ziołorośli wysokogórskich)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Calamagrostietalia villosae — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Betulo-Adenostyletea (wysokogórskie ziołorośla i traworośla)