(związek) All.Arrhenatherion elatioris (Br.-Bl. 1925) Koch 1926

łąki grądowe dwu i wielokośne (łąki świeże)

odpowiada siedlisku „... świeże łąki użytkowane ekstensywnie (6510)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

Arrhenatherion elatioris

16.06.2006 copyright © by Piotr Sikorski

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Arrhenatherion elatioris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Arrhenatherion elatioris

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Arrhenatherion elatioris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Arrhenatheretalia elatioris (zbiorowiska żyznych łąk na świeżych glebach mineralnych)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea