takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]
· -, - [234]

Crassula helmsii

grubosz Helmsa
Crassula helmsii (grubosz Helmsa)
09.2019, JdP Paryż (Francja); copyright © by Paweł Kalinowski XL
Crassula helmsii (grubosz Helmsa)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Crassulakl 8804

występowanie

Bylina wodna. Dotąd nie stwierdzona w Polsce.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- - inwazyjny potencjalnie, nie notowany w Polsce ale jest na ministerialnej liście inwazyjnych lub jest zadomowiony w krajach sąsiednich; -; pochodzenie: Australia, Nowa Zelandia [czas przybycia na teren Polski: -]
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3130 (potencjalnie) — brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Cl.Littorelletea uniflorae, Cl.Isoeto-Nanojuncetea
· 3150 (potencjalnie) — starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z All.Nymphaeion, All.Potamion
· 3270 (potencjalnie) — zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i All.Bidention tripartiti p.p.
· 3260 (potencjalnie) — nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników All.Ranunculion fluitantis