atlas-roslin.pl

ekologiczne liczby wskaźnikowe

Ekologiczne liczby wskaźnikowe określają w syntetyczny sposób m.in. zbliżone do optimum warunki siedliskowe wymagane przez poszczególne gatunki roślin. W takich warunkach osobniki gatunku mogą się rozwijać na tyle dobrze, by skutecznie konkurować z innymi gatunkami w danym zbiorowisku i w nim trwać.

space

charakterystyka liczebności i dynamiki populacji

Liczebność stanowisk

space

2 - mała liczba stanowski (do stu),

space

4 - duża liczba stanowisk w wielu regionach kraju,

space

Tendencje dynamiczne w ostatnich dziesięcioleciach

-2 - obserwowany jest duży spadek liczby stanowisk,

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

charakterystyka wymagań klimatycznych

Wskaźnik świetlny (wymagania świetlne)

space

2 - umiarkowany cień (jak np. przytulia wonna (Galium odoratum), nerecznica samcza (Dryopteris filix-mas)),

space

4 - umiarkowane światło (jak np. brodawnik zwyczajny (Leontodon hispidus)),

space

Wskaźnik termiczny (wymagania cieplne)

1 - najzimniejsze obszary kraju, głównie piętra alpejskie i subniwalne (jak np. goryczka przeźroczysta (Gentiana frigida)),

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

charakterystyka wymagań edaficznych (glebowych, pokarmowych)

Wskaźnik wilgotności gleby

space

2 - sucha (jak np. jastrzębiec kosmaczek (Pilosella officinarum), macierzanka piaskowa (Thymus serpyllum)),

space

4 - wilgotna (jak np. skrzyp leśny (Equisetum sylvaticum), ostrożeń łąkowy (Cirsium rivulare)),

space

6 - woda (jak np. rzęsa drobna (Lemna minor))

Wskaźnik trofizmu (wymagania pokarmowe)

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

halofity

Wskaźnik odporności na zawartość NaCL w glebie lub w wodzie

halofity (słonorośla)

space

2 - gatunki głównie na glebach o zwiększonej zawartości NaCl (obligatoryjne halofity) (jak np. babka nadmorska (Plantago maritima), muchotrzew solniskowy (Spergularia salina))

space

1 - gatunki tolerujące zwiększoną zawartość metali ciężkich (jak np. lepnica rozdęta (Silene vulgaris), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica)),

space

amplituda ekologiczna

Amplituda ekologiczna to zakres zmienności czynników ekologicznych (w szczególności środowiskowych) w których dany gatunek może się rozwijać.

space