(rząd) O.Molinietalia caeruleae W. Koch 1926

zbiorowiska trwale lub okresowo wilgotnych, żyznych łąk kośnych

zbiorowiska użytków zielonych, trwale lub okresowo wilgotnych; są to przeważnie mezo- i eutroficzne łąki kośne

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Molinietalia caeruleae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Molinietalia caeruleae

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Molinietalia caeruleae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea

 

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Molinietalia caeruleae

  All.Filipendulion ulmariae (antropogenicze lub częściowo naturalne zbiorowiska ziołoroślowe wzdłuż cieków wodnych)
  
    Ass.Filipendulo-Geranietum palustris (zespół wiązówki i bodziszka błotnego)
    
    Ass.Valeriano-Filipenduletum
    
    Ass.Lysimachio vulgaris-Filipenduletum
    
    Ass.Lythro-Filipenduletum ulmariae
    
    Ass.Filipendulo ulmariae-Menthetum longifoliae
    
    Ass.Veronico longifoliae-Euphorbietum palustris
    
  All.Molinion caeruleae (zbiorowiska jednokośnych i nie nawożonych łąk trzęślicowych)
  
    Ass.Molinietum caeruleae (łąka trzęślicowa)
    
    Ass.Junco-Molinietum (zespół situ i trzęślicy modrej)
    
  All.Calthion palustris (antropogeniczne nawożone, wielokośne, wilgotne i mokre łąki)
  
    GrAss.eutroficzne łąki wilgotne Calthion palustris
    
      Ass.Angelico-Cirsietum oleracei (zespół dzięgiela i ostrożenia warzywnego)
      
      Ass.Cirsietum rivularis (zespół ostrożenia łąkowego)
      
      Ass.Polygono bistortae-Trollietum europaei
      
    GrAss.mezotroficzne łąki wilgotne Calthion palustris
    
      Ass.Sanguisorbo-Silaetum
      
      Ass.Poo-Lathyretum palustris
      
    GrAss.mokre łąki, częściowo zabagnione Calthion palustris
    
      Ass.Scirpetum silvatici (zespół sitowia leśnego)
      
      Ass.Caricetum cespitosae
      
      Ass.Juncetum acutiflori
      
      Ass.Juncetum subnodulosi
      
      Zb.Deschampsia caespitosa
      
    GrAss.zbiorowiska łąkowo-pastwiskowe Calhtion palustris
    
      Ass.Epilobio-Juncetum effusi
      
      Ass.Junco-Cynosuretum (zespół situ i grzebienicy pospolitej)
      
  All.Cnidion dubii
  
    Ass.Violo-Cnidietum dubii
    
  All.Alopecurion pratensis
  
    Ass.Alopecuretum pratensis