(zespół) Ass.Cirsietum rivularis Nowiński 1927

zespół ostrożenia łąkowego
Cirsietum rivularis

17.06.2006 copyright © by Piotr Sikorski XL

Cirsietum rivularis

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Cirsietum rivularis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Cirsietum rivularis

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Cirsietum rivularis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Calthion palustris (antropogeniczne nawożone, wielokośne, wilgotne i mokre łąki)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Molinietalia caeruleae (zbiorowiska trwale lub okresowo wilgotnych, żyznych łąk kośnych)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea