(zespół) Ass.Cirsietum rivularis Nowiński 1927

zespół ostrożenia łąkowego
Cirsietum rivularis

17.06.2006 copyright © by Piotr Sikorski XL

Cirsietum rivularis

XL

Cirsietum rivularis

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Cirsietum rivularis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Cirsietum rivularis

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Cirsietum rivularis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Calthion palustris (antropogeniczne nawożone, wielokośne, wilgotne i mokre łąki)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Molinietalia caeruleae (zbiorowiska trwale lub okresowo wilgotnych, żyznych łąk kośnych)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea