(związek) All.Calthion palustris R.Tx. 1936 em. Oberd. 1957

antropogeniczne nawożone, wielokośne, wilgotne i mokre łąki

antropogeniczne, nawożone, dwu- lub wielokośne zbiorowiska łąkowe na siedliskach wilgotnych i mokrych

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Calthion palustris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Calthion palustris

 

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Calthion palustris

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Calthion palustris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Molinietalia caeruleae (zbiorowiska trwale lub okresowo wilgotnych, żyznych łąk kośnych)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea