(związek) All.Filipendulion ulmariae Segal 1966

antropogenicze lub częściowo naturalne zbiorowiska ziołoroślowe wzdłuż cieków wodnych
Filipendulo-Petasition Br.-Bl. 1947 p.p.

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Filipendulion ulmariae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Filipendulion ulmariae

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Filipendulion ulmariae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Molinietalia caeruleae (zbiorowiska trwale lub okresowo wilgotnych, żyznych łąk kośnych)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea