(zespół) Ass.Filipendulo-Geranietum palustris W.Koch 1926

zespół wiązówki i bodziszka błotnego
Filipendulo-Geranietum

15.07.2007 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Filipendulo-Geranietum palustris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Filipendulo-Geranietum palustris

 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Filipendulo-Geranietum palustris

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Filipendulo-Geranietum palustris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Filipendulion ulmariae (antropogenicze lub częściowo naturalne zbiorowiska ziołoroślowe wzdłuż cieków wodnych)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Molinietalia caeruleae (zbiorowiska trwale lub okresowo wilgotnych, żyznych łąk kośnych)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea