(klasa) Cl.Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg et R. Tx. in R.Tx. 1950

zbiorowiska roślin wieloletnich na terenach ruderalnych

nitrofilne zbiorowiska okazałych bylin i pnączy na siedliskach ruderalnych i nad brzegami zbiorników wodnych

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Artemisietea vulgaris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Artemisietea vulgaris

  Zb.zbiorowisko z Reynoutria japonica (zarośla rdestu ostrokończystego)
  
  Zb.zbiorowisko z Lycium barbarum (zarośla kolcowoju szkarłatnego)
  
  Zb.zbiorowisko z Syringa vulgaris (zarośla lilaka pospolitego)
  
  SubCl.Artemisienea vulgaris
  
    O.Onopordetalia acanthii (zbiorowiska ruderalne stanowisk ciepłych)
    
      All.Onopordion acanthii (zbiorowiska ruderalne stanowisk roślin ciepłolubnych)
      
        SubAll.Onopordenion acanthii
        
          Ass.Onopordetum acanthii (zespół popłochu pospolitego)
          
          Ass.Potentillo-Artemisietum absinthii (zespół pięciornika i bylicy piołun)
          
        SubAll.Dauco-Melilotenion
        
          Ass.Artemisio-Tanacetetum vulgaris (zespół bylicy i wrotycza pospolitego)
          
          Ass.Berteroetum incanae (zespół pyleńca pospolitego)
          
          Ass.Dauco-Picridetum hieracioidis
          
          Ass.Echio-Melilotetum (zespół żmijowca i nostrzyków)
          
          Ass.Erysimo-Melilotetum
          
          Ass.Salvio verticillatae-Artemisietum
          
          Ass.Carduetum acanthoidis
          
    O.Artemisietalia vulgaris (wybitnie nitrofilne zbiorowiska ruderalne stanowisk zasobniejszych w próchnicę)
    
      All.Arction lappae (zbiorowiska roślin ruderalnych na świeżych stanowiskach)
      
        Ass.Leonuro-Ballotetum nigrae (zespół serdecznika i mierznicy czarnej)
        
        Ass.Chenopodietum boni-henrici
        
        Ass.Arctio-Artemisietum vulgaris
        
        Ass.Lamio albi-Conietum maculati
        
        Ass.Ivetum xanthifoliae (zespół iwy rzepieniolistnej)
        
  SubCl.Galio-Urticenea
  
    O.Glechometalia hederaceae (nitrofilne zbiorowiska bylin okrajków i prześwitów w lasach świeżych lub wilgotnych)
    
      All.Aegopodion podagrariae (zbiorowiska okrajkowe miejsc prześwietlonych lub półcienistych)
      
        Ass.Chaerophylletum bulbosi
        
        Ass.Phalarido-Petasitetum hybridi (zespół podagrycznika i lepiężnika różowego)
        
        Ass.Chaerophylletum aromatici
        
        Ass.Anthriscetum sylvestris (zespół trybuli leśnej)
        
        Ass.Urtico-Aegopodietum podagrariae (zespół pokrzywy i podagrycznika pospolitego)
        
        Ass.Sambucetum ebuli
        
      All.Alliarion (cienoznośne zbiorowiska o charakterze okrajkowym siedlisk żyznych i wilgotnych)
      
        Ass.Alliario-Chaerophylletum temuli (zespół czosnaczka i świerząbka gajowego)
        
        Ass.Torilidetum japonicae
        
        Ass.Epilobio-Geranietum robertiani
        
      All.Rumicion alpini
      
        Ass.Rumicetum alpini
        
    O.Convolvuletalia sepium (zbiorowisko ziół i pnączy na brzegach zbiorników wodnych)
    
      All.Senecion fluviatilis (nitrofilne zbiorowiska okrajków nad brzegami wielkich rzek i na terenach zalewowych)
      
        Ass.Calystegio-Angelicetum archangelicae litoralis
        
        Ass.Cuscuto-Calystegietum sepium (zespół kanianki i kielisznika zaroślowego)
        
        Ass.Senecionetum fluviatilis
        
        Ass.Asperulo-Calystegietum sepium
        
        Ass.Rudbeckio-Solidaginetium (zespół rudbekii i nawłoci późnej)
        
      All.Convolvulion sepium (związek centralny zbiorowisk ziół i pnączy na brzegach zbiorników wodnych)
      
        Ass.Urtico-Calystegietum sepium (zespół pokrzywy i kielisznika zaroślowego)
        
        Ass.Calystegio-Eupatorietum (zespół sadźca konopiastego)
        
        Ass.Calystegio-Epilobietum hirsuti