(zespół) Ass.Epilobio-Geranietum robertiani Lohm. in Oberd. et all. 1967 ex Görs et Müller 1969

Epilobio-Geranietum robertiani

05.06.2005 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Epilobio-Geranietum robertiani

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Epilobio-Geranietum robertiani

ChAll. mają tu optimum  

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Epilobio-Geranietum robertiani

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Epilobio-Geranietum robertiani

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Alliarion (cienoznośne zbiorowiska o charakterze okrajkowym siedlisk żyznych i wilgotnych)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Glechometalia hederaceae (nitrofilne zbiorowiska bylin okrajków i prześwitów w lasach świeżych lub wilgotnych)

 

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Galio-Urticenea — słabe, przenoszące

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Artemisietea vulgaris (zbiorowiska roślin wieloletnich na terenach ruderalnych)

+ przechodzące z niższych jednostek