(podklasa) SubCl.Galio-Urticenea (Pass. 1967) Th. Müller in Oberd. 1983

naturalne i półnaturalne nitrofilne zbiorowiska typu okrajkowego na żyznych siedliskach świeżych, wilgotnych lub mokrych, w różnym stopniu zacienionych

charakterystyczna kombinacja gatunków podklasy (ChSC SubCl.) SubCl.Galio-Urticenea

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Galio-Urticenea — słabe, przenoszące

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych podklasy SubCl.Galio-Urticenea

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) SubCl.Galio-Urticenea

  O.Glechometalia hederaceae (nitrofilne zbiorowiska bylin okrajków i prześwitów w lasach świeżych lub wilgotnych)
  
    All.Aegopodion podagrariae (zbiorowiska okrajkowe miejsc prześwietlonych lub półcienistych)
    
      Ass.Chaerophylletum bulbosi
      
      Ass.Phalarido-Petasitetum hybridi (zespół podagrycznika i lepiężnika różowego)
      
      Ass.Chaerophylletum aromatici
      
      Ass.Anthriscetum sylvestris (zespół trybuli leśnej)
      
      Ass.Urtico-Aegopodietum podagrariae (zespół pokrzywy i podagrycznika pospolitego)
      
      Ass.Sambucetum ebuli
      
    All.Alliarion (cienoznośne zbiorowiska o charakterze okrajkowym siedlisk żyznych i wilgotnych)
    
      Ass.Alliario-Chaerophylletum temuli (zespół czosnaczka i świerząbka gajowego)
      
      Ass.Torilidetum japonicae
      
      Ass.Epilobio-Geranietum robertiani
      
    All.Rumicion alpini
    
      Ass.Rumicetum alpini
      
  O.Convolvuletalia sepium (zbiorowisko ziół i pnączy na brzegach zbiorników wodnych)
  
    All.Senecion fluviatilis (nitrofilne zbiorowiska okrajków nad brzegami wielkich rzek i na terenach zalewowych)
    
      Ass.Calystegio-Angelicetum archangelicae litoralis
      
      Ass.Cuscuto-Calystegietum sepium (zespół kanianki i kielisznika zaroślowego)
      
      Ass.Senecionetum fluviatilis
      
      Ass.Asperulo-Calystegietum sepium
      
      Ass.Rudbeckio-Solidaginetium (zespół rudbekii i nawłoci późnej)
      
    All.Convolvulion sepium (związek centralny zbiorowisk ziół i pnączy na brzegach zbiorników wodnych)
    
      Ass.Urtico-Calystegietum sepium (zespół pokrzywy i kielisznika zaroślowego)
      
      Ass.Calystegio-Eupatorietum (zespół sadźca konopiastego)
      
      Ass.Calystegio-Epilobietum hirsuti