(zespół) Ass.Asperulo-Calystegietum sepium (Steff. 1930) R.Tx. 1950

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Asperulo-Calystegietum sepium

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Asperulo-Calystegietum sepium

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Asperulo-Calystegietum sepium

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Senecion fluviatilis (nitrofilne zbiorowiska okrajków nad brzegami wielkich rzek i na terenach zalewowych)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Convolvuletalia sepium (zbiorowisko ziół i pnączy na brzegach zbiorników wodnych)

 

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Galio-Urticenea — słabe, przenoszące

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Artemisietea vulgaris (zbiorowiska roślin wieloletnich na terenach ruderalnych)

+ przechodzące z niższych jednostek