(zespół) Ass.Rumicetum alpini Beger 1922

Rumex alpinum
09.06.2012, Karkonosze; copyright © by Piotr Kobierski

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Rumicetum alpini

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Rumicetum alpini — ChAll., w szczególności:

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Rumicetum alpini

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Rumicetum alpini

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Rumicion alpini

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Galio-Urticenea ⇒ słabe, przenoszące