antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Impatiens parviflora DC.

niecierpek drobnokwiatowy
na stronie — opis · występowanie · znaleziska
Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy)
30.05.2002, dolina Bystrzycy, las liściasty; copyright © by Marek Snowarski
Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy)
pokrój
Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy)
rozłupnie
Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy)
wnętrze kwiatu
Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy)
siewki
Impatiens parviflora
Impatiens parviflora
roślina z owocami - torebkami
Impatiens parviflora
pęknięta torebka, nasiono
Impatiens parviflora
pokrój
Impatiens parviflora
kwiat, widok z boku

opis

Górne liście większe od dolnych.

space

Kwiaty jasnożółte, z prostą ostrogą.

space

występowanie

?
wystepowanie
o mapie występowania
Częsty.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: Azja środkowa i wschodnia [czas przybycia na teren Polski: 1850r., 1857r.]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 15pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3220 — pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
· 3240 — zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Ass.Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby) [wierzba siwa (Salix eleagnos)]
· 6430 — ziołorośla górskie (All.Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O.Convolvuletalia sepium)
· 8210 — wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami O.Potentilletalia caulescentis
· 8220 — ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z O.Androsacetalia vandellii
· 9110 — kwaśne buczyny (SubAll.Luzulo-Fagenion)
· 9130 — żyzne buczyny (SubAll.Dentario glandulosae-Fagenion, SubAll.Galio odorati-Fagenion)
· 9160 (szczególnie) — grąd subatlantycki (Ass.Stellario holosteae-Carpinetum betuli)
· 9170 (szczególnie) — grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Ass.Galio sylvatici-Carpinetum betuli, Ass.Tilio cordatae-Carpinetum betuli)
· 9180 — jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (All.Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani)
· 9190 — kwaśne dąbrowy (All.Quercion robori-petraeae)
· 91E0 (szczególnie) — łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Ass.Salicetum albo-fragilis, Ass.Populetum albae, SubAll.Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)
· 91F0 (szczególnie) — łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ass.Ficario-Ulmetum minoris)

znalezisko 20020530.1.02 - Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy); dolina Bystrzycy, las liściasty
2f · 20020530.1.02
leg. Marek Snowarski
/dolina Bystrzycy, las liściasty/
znalezisko 20090808.3.sm - Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy); Pieniny, przełom Dunajca
4f · 20090808.3.sm
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Pieniny, przełom Dunajca/
znalezisko 00010000.09_7_22.jmak - Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy); Schw. Alb, Niemcy
1f · 00010000.09_7_22.jmak
leg. Jarosław Makowski
/Schw. Alb, Niemcy/
literatura · references
· Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 5 p.234 [71.5]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1959 — Tom VIII. p.392 [16.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.464 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.296 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.362 [9]
· Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.391 [86.9]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.333 [11]
· Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1949 — Flora URSS. T.14 p.631+t33 [85.14]
· Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.240 [150.2]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.418 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 13.01.2015 · powstała/was created 08.10.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Impatiens_parviflora.htm"> Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>