(zespół) Ass.Leonuro-Ballotetum nigrae Slavn. 1951

zespół serdecznika i mierznicy czarnej
Leonuro-Arctiletum tomentosi Lohm. ap. R.Tx. 1950 + Balloto-Chenopodietum R.Tx. 1931 em. Lohm. 1950

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Leonuro-Ballotetum nigrae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Leonuro-Ballotetum nigrae

 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Leonuro-Ballotetum nigrae

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Leonuro-Ballotetum nigrae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Arction lappae (zbiorowiska roślin ruderalnych na świeżych stanowiskach) — ChO.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Artemisietalia vulgaris (wybitnie nitrofilne zbiorowiska ruderalne stanowisk zasobniejszych w próchnicę)

 

gatunki charakterystyczne podklasy (Ch SubCl.) SubCl.Artemisienea vulgaris — słabe, przenoszące

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Artemisietea vulgaris (zbiorowiska roślin wieloletnich na terenach ruderalnych)

+ przechodzące z niższych jednostek