(zespół) Ass.Lysimachio vulgaris-Filipenduletum Bal.-Tul. 1978

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Lysimachio vulgaris-Filipenduletum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Lysimachio vulgaris-Filipenduletum

 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Lysimachio vulgaris-Filipenduletum

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Lysimachio vulgaris-Filipenduletum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Filipendulion ulmariae (antropogenicze lub częściowo naturalne zbiorowiska ziołoroślowe wzdłuż cieków wodnych)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Molinietalia caeruleae (zbiorowiska trwale lub okresowo wilgotnych, żyznych łąk kośnych)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea