(zespół) Ass.Scirpetum silvatici Ralski 1931

zespół sitowia leśnego
Scirpetum sylvatici anonim
Scirpetum silvatici

21.06.2007 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Scirpetum silvatici

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Scirpetum silvatici

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Scirpetum silvatici

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Calthion palustris (antropogeniczne nawożone, wielokośne, wilgotne i mokre łąki)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Molinietalia caeruleae (zbiorowiska trwale lub okresowo wilgotnych, żyznych łąk kośnych)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea