(zespół) Ass.Violo-Cnidietum dubii Walther in R.Tx. 1954 (n.inv.)

Arabis planisiliqua, Carex praecox, Lathyrus palustris, Poa angustifolia, Viola stagnina Ass: Violo-Cnidietum dubii*Walther in R.Tx. 1954 (n.inv.)

Violo-Cnidietum dubii

copyright © by Piotr Sikorski

Violo-Cnidietum dubii

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Violo-Cnidietum dubii

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Violo-Cnidietum dubii — regionalnie

 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Violo-Cnidietum dubii

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Violo-Cnidietum dubii

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Cnidion dubii

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Molinietalia caeruleae (zbiorowiska trwale lub okresowo wilgotnych, żyznych łąk kośnych)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea