(zespół) Ass.Molinietum caeruleae W.Koch 1926

łąka trzęślicowa
Molinietum medioeuropaeum W. Koch. 1926
Molinietum caeruleae

03.07.2007 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Molinietum caeruleae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Molinietum caeruleae — zespół centralny, ChAss.= ChAll., zwłaszcza:

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Molinietum caeruleae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Molinion caeruleae (zbiorowiska jednokośnych i nie nawożonych łąk trzęślicowych)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Molinietalia caeruleae (zbiorowiska trwale lub okresowo wilgotnych, żyznych łąk kośnych)

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea