takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Pastinaca opaca Bernh.

pasternak ćmy
Pastinaca sativa L. ssp. urens (Req. ex Godron) Čelak.