Rosulabryum laevifilum (Syed) Ochyra

rozetnik rozmnóżkowy
Bryum capillare var. flaccidum (Brid.) Bruch et Schimp. · Bryum flaccidum Brid.
na stronie — znaleziska