Rosulobryum elegans (Nees) Ochyra

rozetnik ozdobny
Bryum elegans Nees