(zespół) Ass.Betulo-Salicetum repentis Oberd. 1964

łozowisko subborealne

niskie zarośla wierzba rokita (Salix repens ssp. rosmarinifolia) i brzoza niska (Betula humilis)

Betulo-Salicetum repentis

18.07.2006 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Betulo-Salicetum repentis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Betulo-Salicetum repentis

 

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Betulo-Salicetum repentis — liczne gatunki z klasy Scheuchzerio-Cariceta nigrae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Betulo-Salicetum repentis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Alnion glutinosae — ChCl.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Alnetalia glutinosae — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Alnetea glutinosae (olsy i zarośla łozowe)