(zespół) Ass.Salicetum triandro-viminalis Lohm. 1952

wikliny nadrzeczne

formacja krzewiasta z panującymi wierzbami: wierzba wiciowa (Salix viminalis), wierzba purpurowa (Salix purpurea), wierzba trójpręcikowa (Salix triandra)

Salicetum triandro-viminalis

24.08.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Salicetum triandro-viminalis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Salicetum triandro-viminalis

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Salicetum triandro-viminalis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Salicion albae (zarośla i lasy wierzbowe w dolinach rzek na niżu i pogórzu)

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Salicetalia purpureae — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Salicetea purpureae (łęgi wierzbowo-topolowe)