Thesium ebracteatum Hayne

leniec bezpodkwiatkowy
Thesium ebracteatum
09.06.2005, Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Thesium ebracteatum

cechy charakterystyczne

Bylina, z krótkim pełzającym kłączem i długimi rozłogami, 10-20(30)cm wysokości.

space

Listki okwiatu co najwyżej tak długie jak niełupka.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.299 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Wilgotne, torfiaste lub bagniste łąki i pastwiska [71.5s458] (inne źródła podają że suche stanowiska), często w kompleksach leśnych, także w jasnych lasach i zaroślach.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.