antropofit zadomowiony we florze polskiej, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony, potencjalnie inwazyjny [234]

Elodea nuttallii

moczarka delikatna
Elodea nuttallii (moczarka delikatna)
19.07.2019, Dolina Środkowej Odry, Jezioro Raduszeckie; copyright © by Piotr Kobierski XL
Elodea nuttallii (moczarka delikatna)
Elodea nuttallii (moczarka delikatna)
Elodea nuttallii (moczarka delikatna)
Elodea nuttallii (moczarka delikatna)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek północnoamerykański, potencjalnie inwazyjny.

Bylina, wodna.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, potencjalnie inwazyjny; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: 1990r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3130 — brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Cl.Littorelletea uniflorae, Cl.Isoeto-Nanojuncetea
· 3150 — starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z All.Nymphaeion, All.Potamion
· 3260 — nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników All.Ranunculion fluitantis

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20190719.1.pkob - Elodea nuttallii (moczarka delikatna); Dolina Środkowej Odry, Jezioro Raduszeckie
190719-1
leg. Piotr Kobierski
/Dolina Środkowej Odry, Jezioro Raduszeckie/ #5