takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Spiraea tomentosa L.

tawuła kutnerowata
na stronie — występowanie
Spiraea tomentosa (tawuła kutnerowata)
pokrój; 08.08.2010, Bory Dolnośląskie, okolice Ławszowej, użytek ekologiczny "Święte Jezioro"; copyright © by Michał Smoczyk
Spiraea tomentosa (tawuła kutnerowata)
kwiatostan
Spiraea tomentosa (tawuła kutnerowata)
liść od strony spodniej
Spiraea tomentosa (tawuła kutnerowata)
liść od strony spodniej

występowanie

Lokalnie zdziczała i rozprzestrzenia się w Borach Dolnośląskich (lokalny kenofit) <M. Smoczyk>.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: wschód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1813r. (introdukcja), XIXw.]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 19pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne), ekonomiczne (bardzo istotne), społeczne (zauważalne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany; szybko zwiększa liczbę stanowisk
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 4010 — wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (All.Ericion tetralicis)
· 6410 — zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (All.Molinion caeruleae)
· 6510 — niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (All.Arrhenatherion elatioris)
· 7120 (szczególnie) — torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
· 7140 — torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Cl.Scheuchzerio-Caricetea nigrae)
· 7150 — obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku All.Rhynchosporion albae
· 91D0 — bory i lasy bagienne (Ass.Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Ass.Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris, Ass.Pino mugo-Sphagnetum, Ass.Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)
· 91E0 — łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Ass.Salicetum albo-fragilis, Ass.Populetum albae, SubAll.Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy na siedliskach wilgotnych i bagiennych, torfowiska oraz obszary chronione.
- powód uprawy: Krzew ozdobny późno i długo kwitnący, przez całe lato do jesieni. Stosowany na glebach ciężkich i podmokłych. Stosowany do utrwalania linii brzegowej zbiorników wodnych.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od kilkudziesięciu lat, w kilku regionach Polski.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.