antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Veronica peregrina L. ssp. peregrina

przetacznik obcy
na stronie — występowanie
Veronica peregrina ssp. peregrina (przetacznik obcy)

19.06.2011, Wejherowo; copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska

Veronica peregrina ssp. peregrina (przetacznik obcy)
Veronica peregrina ssp. peregrina (przetacznik obcy)
Veronica peregrina ssp. peregrina (przetacznik obcy)
Veronica peregrina ssp. peregrina (przetacznik obcy)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: 1854r.]

Kategoria inwazyjności II (średnia) 12pkt.: gatunek przynajmniej w niektórych regionach o ujawnionej zdolność inwazyjnej przez zwiększanie zajmowanej powierzchni lub liczby stanowisk
- zagrożenia: ekologiczne (zauważalne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników lub w dużych skupieniach; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3130 — brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Cl.Littorelletea uniflorae, Cl.Isoeto-Nanojuncetea