atlas-roslin.pl
fa
 » klucz » system » subReg. Tracheophyta » Div. Euphyllophyta » Div. Spermatophyta » Div. Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » subCl. Asteridae » Ord. Ericales » Fam. Balsaminaceae » Impatiens »

Impatiens capensis Meerb. [🔉 im·pa·ti·ens *]

niecierpek pomarańczowy, niecierpek przylądkowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Impatiens capensis (niecierpek pomarańczowy)
Impatiens capensis (niecierpek pomarańczowy)
Impatiens capensis (niecierpek pomarańczowy)
Impatiens capensis (niecierpek pomarańczowy)
Impatiens capensis (niecierpek pomarańczowy)
cechy diagnostyczne w kluczu:Impatiens (niecierpek)kl 844

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Impatiens capensis (niecierpek pomarańczowy)
Znajduje się na ministerialnej liście roślin inwazyjnych.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Impatiens capensis (niecierpek pomarańczowy)
Roślina jednoroczna zawleczona z Ameryki Północnej.
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]: - lokalnie zadomowiony, inwazyjny lokalnie; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: 1991r.]

Kategoria inwazyjności III (wysoka) 14pkt.: gatunek występuje na niewielu stanowiskach ale masowo lub jest rozproszony na wielu stanowiskach z niewielką liczebnością osobników ale znany jest jego silnie negatywny wpływ na rodzimą florę, naturalne zbiorowiska i/lub stanowi zagrożenie ekonomiczne i społeczne
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg lokalny (występuje w jednym regionie lub województwie)
- populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 91E0 — łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Ass.Salicetum albo-fragilis, Ass.Populetum albae, SubAll.Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)

cechy diagnostyczne w kluczu:Impatiens (niecierpek)kl 844

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 5 p.234 [71.5]
  • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.464 [40]
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.296 [15]
  • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.361 [9]
  • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.240 [150.2]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
  • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji