atlas-roslin.pl
prawdopodobny antropofit (w czekl. 2002 inaczej lub brak) [24]
· ochrona ścisła (1.373); b/wył. gosp. (§8.1); b/wył. zagr. (§8.3)
· gatunek o znaczeniu wspólnotowym, wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000 (1898,250)
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Eleocharis carniolica W. D. J. Koch

ponikło kraińskie
Heleocharis carniolica W.D.J. Koch
Eleocharis carniolica (ponikło kraińskie)
17.08.2007, okol. Łukawca; copyright © by Wojciech Paul
Eleocharis carniolica (ponikło kraińskie)
Eleocharis carniolica (ponikło kraińskie)
Eleocharis carniolica (ponikło kraińskie)
cechy diagnostyczne w kluczu:Eleocharis (ponikło)kl 8994

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.373 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Eleocharis carniolica (ponikło kraińskie)
Nie wiadomo czy gatunek rodzimy. Wszystkie stanowiska znajdują się na przynajmniej częściowo antropogenicznych siedliskach jak np. drogi leśne z trwałymi kałużami lub place składowania drewna.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.