antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Lemna turionifera Landolt

rzęsa turionowa

cechy diagnostyczne w kluczu

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Bylina, wodna.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny lokalnie; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: 1994r.]

Kategoria inwazyjności III (wysoka) 13pkt.: gatunek występuje na niewielu stanowiskach ale masowo lub jest rozproszony na wielu stanowiskach z niewielką liczebnością osobników ale znany jest jego silnie negatywny wpływ na rodzimą florę, naturalne zbiorowiska i/lub stanowi zagrożenie ekonomiczne i społeczne
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg lokalny (występuje w jednym regionie lub województwie)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3150 — starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z All.Nymphaeion, All.Potamion