(zespół) Ass.Ericetum tetralicis R.Tx. 1937

Ericetum tetralicis

20.08.2004 copyright © by Piotr Sikorski

Ericetum tetralicis

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Ericetum tetralicis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Ericetum tetralicis — zespół centralny, regionalnie ≡ Ch0, ChAll.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Ericetum tetralicis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Ericion tetralicis — ChO.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Sphagno-Ericetalia

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Oxycocco-Sphagnetea (zbiorowiska krzewinkowo-torfowcowe torfowisk wysokich i mokrych wrzosowisk)