(podzespół) SubAss.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum

ols porzeczkowy żywokostowy

charakterystyczna kombinacja gatunków podzespołu (ChSC SubAss.) SubAss.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki wyróżniające podzespołu (D SubAss.) SubAss.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum — na bagiennych siedliskach w dolinach rzecznych, nawiązuje do Cl.Salicetea purpureae

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych podzespołu SubAss.Ribeso nigri-Alnetum symphytetosum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Ribeso nigri-Alnetum (ols porzeczkowy)

 

gatunki charakterystyczne grupy zespołów (Ch GrAss.) GrAss.zbiorowiska leśne Alnion glutinosae (olsy)

 

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Alnion glutinosae — ChCl.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Alnetalia glutinosae — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Alnetea glutinosae (olsy i zarośla łozowe)